header.home link

Voor het eerst kunnen landbouwers subsidies krijgen voor gebruik van smart farming-technieken

4 oktober 2021

Als overgangsmaatregel naar het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) kunnen Vlaamse landbouwers een pre-ecoregeling afsluiten voor precisielandbouw. Landbouwers die GPS-gestuurd meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen gaan toedienen of die plaatsspecifiek bekalken, kunnen een subsidie per hectare ontvangen.

Lees meer over:

GPS- of RTK-GPS-aansturing van machines

Met precisielandbouw kunnen landbouwers meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, maar ook zaden en water, efficiënter inzetten. Daarvoor moeten landbouwers hun tractor uitrusten met een GPS of RTK-GPS (een veel nauwkeurigere vorm van GPS, nvdr) die de machine aanstuurt zodat de meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen precies neerkomen waar ze nodig zijn. Bovendien zorgt zo’n GPS-toestel er ook voor dat er geen overlapping is in de stroken waar meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden toegediend. Daardoor kan een landbouwer niet alleen besparen op deze producten, hij verkleint ook zijn milieu- en klimaatimpact.

Door met GPS-aansturing te werken, kunnen landbouwers besparen op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen waardoor ze ook hun milieu- en klimaatimpact verkleinen

Departement Landbouw & Visserij

Helaas volstaat een GPS op de tractor meestal niet om op deze manier te kunnen werken. Spuitmachines en kunstmeststrooiers moeten ook via GPS aangestuurd kunnen worden. Zo’n GPS-aansturing maakt het mogelijk dat deze machines automatisch – zonder menselijke tussenkomst – sectie per sectie kunnen afgesloten worden wanneer overlap zou ontstaan.

Wil een landbouwer in aanmerking komen voor de pre-ecoregeling, moet de landbouwer deze vorm van precisielandbouw op minstens 80 procent van het totale areaal subsidiabele hoofdteelt toepassen. “De precisielandbouw mag ook door een loonwerker worden uitgevoerd, maar er moeten steeds voldoende bewijsstukken bijgehouden worden”, benadrukt het Departement Landbouw en Visserij.

Zowel GPS- als RTK-GPS-aansturing komen in aanmerking. De landbouwer kan opteren om zowel gewasbeschermingsmiddelen én korrelmeststoffen via precisielandbouw uit te voeren, of enkel gewasbeschermingsmiddelen of enkel korrelmeststoffen. Afhankelijk van deze keuzes kent de Vlaamse overheid een ander subsidiebedrag per hectare toe. Verder is het maximale subsidiebedrag ook afhankelijk van de oppervlakte (lager bedrag per hectare bij grotere oppervlakte) en beperkt tot maximaal 100 hectare.

subsidiebedragen GPS- en RTK-GPS-aansturing

Plaatsspecifiek bekalken

Een volgende stap in de toepassing van precisielandbouw is plaatsspecifiek toedienen van inputs op basis van perceelsgegevens, zoals bodemgegevens, gewasbeelden of opbrengstgegevens. Omdat in de praktijk het plaatsspecifiek bekalken op basis van taakkaarten al het meest ontwikkeld is, ondersteunt de Vlaamse overheid deze toepassing van precisielandbouw bij de pre-ecoregelingen.

Voor plaatsspecifieke bekalking moeten landbouwers eerst een bodemscan laten uitvoeren om de variabiliteit in pH binnen een perceel in kaart te brengen. Op basis van die scan wordt dan een taakkaart aangemaakt. Zo’n taakkaart geeft de GPS van het bekalkingstoestel aan op welke plekken meer of minder kalk moet worden toegediend. Bekalking is nodig voor een optimale pH-waarde van de bodem te bereiken. Dat is essentieel voor een goede opname van nutriënten. Bovendien is het een parameter die relatief snel kan verbeterd worden.

Percelen die in 2022 plaatsspecifiek bekalkt worden op basis van een taakkaart aangemaakt vanaf 30 september 2021, komen in aanmerking voor de subsidie van de Vlaamse overheid. Een landbouwer kan daarbij een maximaal subsidiebedrag van 100 euro per hectare ontvangen.

Meer informatie: Pre-ecoregelingen 2022

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek