header.home link

Drijfmest spoelt minder uit dan kunstmest op zandgrond

2 december 2021

Het vervangen van een aanzienlijk deel van de kunstmestgift door drijfmest verlaagde de nitraatuitspoeling op droogtegevoelige zandgrond met gras met 30 tot 50 procent. De resultaten hebben betrekking op het droge 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Wageningen.

Lees meer over:

Het zijn de eerste resultaten uit een tweejarige veldproef uitgevoerd door Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE. Dat de resultaten afkomstig zijn uit 2020, een droog jaar, is extra relevant, omdat er alleen in droge jaren sprake is van overschrijding van de nitraatnorm onder grasland op uitspoelingsgevoelige zandgronden.

Minerale stikstof

De meest waarschijnlijke verklaring voor dit resultaat is dat droogte niet alleen de grasgroei en de stikstofopname remt, maar ook de omzetting van organische stikstof naar minerale stikstof. Waardoor aan het einde van het groeiseizoen minder minerale stikstof aanwezig is in het bodemoverschot. Kunstmest (KAS) bevat alleen minerale stikstof, die direct beschikbaar is voor gewasopname, maar ook voor uitspoeling. Het verstrekken van een relatief groot deel van de stikstofbemesting in de organische vorm kan de nitraatuitspoeling in een droog jaar positief beïnvloeden. Deze resultaten passen in de voorgestelde transitie naar kringlooplandbouw, waar gestreefd wordt naar een hoge benutting van dierlijke mest met weinig nitraatuitspoeling.

Verder onderzoek

Of de hogere eindvoorraden organische stikstof ten goede komen aan het nieuwe groeiseizoen moet nog blijken uit het vervolg van het onderzoek. Deze resultaten worden medio 2022 verwacht. Of deze resultaten ook van toepassing zijn op de teelt van akkerbouwgewassen vraagt eveneens om extra onderzoek.

In de huidige veldproef is de nitraatuitspoeling onder onbemest grasland vergeleken met bemest grasland. De ene helft van het perceel werd volledig bemest met kunstmest en op de andere helft werd een deel van de kunstmest vervangen door 90 ton runderdrijfmest per hectare. Voor een zo hoog mogelijke benutting van de organische stikstof kozen de onderzoekers ervoor na eind juli geen drijfmest meer toe te dienen. De jaarbemesting was bij beide behandelingen 320 kilo werkzame stikstof per hectare. De proef werd uitgevoerd op percelen grasland op uitspoelingsgevoelige zandgrond in het Nederlandse Vredepeel en in Beltrum.

Bron: melkvee.nl

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek