header.home link

Wat staat er in de voorstellen van MAP7?

Een teeltvrije zone van zes meter langs alle waterlopen en grachten, een generieke reductie van de bemestingsnormen met 15 procent en vanaf 2024 een volledig bemestingsverbod op 1 augustus. Dat zijn een aantal van de meest opvallende passages die in de voorstellen voor het nieuwe mestactieplan (MAP7) staan.

29 oktober 2022  – Laatste update 30 oktober 2022 22:17

Vlaanderen heeft een hele geschiedenis van mestactieplannen die tot doel hebben om de waterkwaliteit te verbeteren. Volgens het jongste Mestrapport is de waterkwaliteit nog steeds ondermaats. Zo werd in een derde van de meetpunten een nitraatoverschrijding vastgesteld. Bij fosfor gaat het om zes op de tien meetpunten. Het zesde mestactieplan loopt eind dit jaar af, vanaf 1 januari 2023 moet het zevende mestactieplan in voege gaan.

De Tijd kreeg inzage in de voorstellen van MAP7 en bracht zaterdagochtend een groot stuk over de inhoud ervan. De krant vroeg aan Thijs Vanden Nest, bemestingsexpert van ILVO, om één en ander te interpreteren. Ook Boerenbond informeerde zijn leden al over de inhoud en gaf zijn visie over de voorstellen die op tafel liggen.

Generieke maatregelen

Voor heel Vlaanderen, ongeacht de waterkwaliteit, moet er een teeltvrije zone van 6 meter komen langs alle waterlopen en grachten. In een compensatie voor het grote areaal dat hiermee volledig uit productie wordt genomen, is niet voorzien. En dat terwijl de landbouwgrond in Vlaanderen al heel duur en schaars is. “Als dit erdoor komt, dan kan tot 25.000 hectare landbouwgrond uit productie gehaald worden”, stelt Vanden Nest.

Vanaf 2024 wil men ook jaarlijks een volledig bemestingsverbod laten ingaan op 1 augustus. Er komt ook een generieke reductie van de bemestingsnormen met 15 procent. Die generieke reductie van de bemestingsnormen zou nog verhoogd kunnen worden tot er een maximaal opbrengstverlies van drie procent is. Volgens Boerenbond is dit opbrengstverlies bepaald door een soort literatuurstudie uit 2014 die is uitgevoerd op een aantal geselecteerde percelen maar die geen enkele rekening houdt met de voorgeschiedenis van die percelen. Bovendien gaat het ook om eenjarige proeven waarbij dus het langetermijnaspect – “roofbouw op de grond”, aldus Boerenbond – niet wordt meegerekend. Voor maïsteelt zou dit betekenen dat er wel tot 40 procent minder bemest moet worden, zo berekende de landbouworganisatie. “Dit is een ramp voor onze zelfvoorziening van melk en vlees en voor de hele verwerkende keten”, klinkt het.

Twee gebiedstypes

De gebiedstypes die vandaag in voege zijn, verdwijnen en worden vervangen door type blauw (het vroegere gebiedstype 0) en type paars (vroeger gebiedstype 1, 2 en 3). Boerenbond vreest dat er in de toekomst ook weinig type blauw zal overblijven omdat er bijkomend ook de extra doelstellingen vanuit de stroomgebiedsplannen mee in rekening zullen gebracht worden.

Wat in de paarse gebieden nog mogelijk zal zijn, noemt de landbouworganisatie “hallucinante voorstellen”. Wie in dit paarse gebiedstype valt, zou te maken krijgen met een verdere reductie van de bemestingsnormen voor alle teelten naar 30 procent, maïs blijft op 40 procent. En wie een vrijstelling van de gebiedsgerichte maatregelen wil aanvragen is eraan voor de moeite, want de drempelwaarden voor nitraatresidu zouden fors naar beneden gaan. Bedrijven die vandaag een vrijstelling hebben, leven in totale onzekerheid of ze die nog zullen kunnen behalen.

Ook derogatie zou niet mogelijk zijn en de bemestingsnormen voor dierlijke mest zouden dalen. Daarnaast komt er in dit type gebied een verbod op late aardappelen en late groenten, geoogst na 1 september. “Als we dit naar de praktijk vertalen zou dat neerkomen op een vermindering van het aardappelareaal met vier vijfde”, beschrijft Boerenbond in een communicatie aan zijn leden. “Deze maatregel zou niet alleen de doodsteek zijn voor Vlaanderen als aardappel- en groenteproducerende regio, maar ook voor het hele agrovoedingscomplex dat hiermee samenhangt.”

Ook Thijs Vanden Nest ziet verregaande gevolgen als deze maatregel er komt. “Het gros van de aardappelen en groenten wordt na 1 september geoogst. Het zou betekenen dat je een kruis mag maken over de groenteteelt in West-Vlaanderen. En het zal een enorme beknotting zijn van het Vlaamse aardappelareaal”, zegt hij in De Tijd.

Daarnaast zal het niet langer mogelijk zijn om toeslagrechten voor nitraatgevoelige teelten zoals groenten, aardappelen en maïs te activeren. Er wordt ook voorzien in een verplichting tot het invoeren van rustgewassen (grasland en granen) eens om de 4 jaar. In alle overstromingsgevoelige gebieden komt er nulbemesting. Dit wil zeggen enkel nog begrazing met maximaal 2 grootvee-eenheden.

Bron: De Tijd / Boerenbond

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek