header.home link

Omzet groenten stijgt licht ondanks corona en droogte

20 oktober 2020

De coronacrisis was ook niet mals voor de groentesector, al zijn er grote verschillen tussen de teelten. Zo doet witloof het goed door het gestegen thuisverbruik. De sluiting van de horeca en de moeizame export hadden dan weer een negatieve impact op de prijzen van glasgroenten. Dat blijkt uit de ramingen van Boerenbond.

Lees meer over:

De gegevens over volumes en prijzen van de eerste 7 maanden van 2020 voor groenten die via de veilingen verhandeld werden, wijzen op een ongewijzigde omzet ten opzichte van de eerste 7 maanden van 2019.

De globale productie van de glasgroenten steeg in de eerste 7 maanden van 2020 met 13,2 procent ten opzichte van 2019. Deze stijging is vooral een gevolg van productiestijgingen voor trosmaten, paprika en komkommers. Voor losse tomaten bleef de productie nagenoeg gelijk. De prijzen van de glasgroenten daalden daarentegen met gemiddeld 13 procent.

Verklaring hiervoor was het grote aanbod in combinatie met een teruggelopen vraag door het sluiten van horeca en foodservice. Enkel kropsla en aubergines kenden betere prijzen, maar anderzijds daalden de prijzen van tomaten met 15 procent (trostomaten) à 20 procent (losse tomaten). Een gestegen aanbod in de voornaamste tomatenproducerende landen vormt de belangrijkste verklaring voor de prijsdalingen. Daarenboven verliep de export moeilijker omwille van de coronamaatregelen. De globale omzet van glasgroenten daalde met 1,6 procent tegenover 2019.

0

meer productie glasgroenten

0

minder omzet glasgroenten

Witloof scoort goed

De totale productie van openluchtgroenten die via de veilingen verhandeld wordt (= versmarkt) lag in de eerste 7 maanden van 2020 bijna 5 procent lager tegenover dezelfde periode van 2019.

Deze evolutie wordt nagenoeg uitsluitend verklaard door de productie van bloemkolen, die terugliep met 14 procent. Daartegenover stegen de bloemkoolprijzen gevoelig (+ 32%).

Maar de meest opvallende prijsstijging deed zich voor bij witloof, waarvan de prijzen gemiddeld met 60 procent stegen, terwijl de productie daalde met 7,4 procent. Deze prijsstijging is voornamelijk een gevolg van de lockdown, die leidde tot een sterke stijging van de vraag door een toename van het thuisverbruik van witloof.

Opmerkelijk was de sterke daling van de gerealiseerde prijzen voor prei (- 35%) in de betreffende periode, terwijl de productie van prei met zo’n 3 procent terugliep. Verklaring is dat prei een typische wintergroente is en dat de vraag het liet afweten.

De prijzen van de openluchtgroenten stegen globaal met 7,4 procent. De globale omzet van openluchtgroenten bestemd voor de versmarkt kende een stijging met bijna 3 procent tegenover 2019.

0

minder productie openluchtgroenten

0

globale prijsstijging openluchtgroenten

0

omzetstijging openluchtgroenten versmarkt

Industriegroenten houden stand, ondanks droogte

Het globale Vlaamse areaal industriegroenten steeg in 2020 met 3,5 procent ten opzichte van 2019. De voornaamste areaaluitbreidingen werden vastgesteld bij bloemkool (+ 18,5%) en spruiten (+ 17,2%), terwijl het areaal spinazie (- 12,6%) en het areaal erwten (- 4,2%) terugliep.

De toegenomen oppervlakten bloemkool en spruiten zijn een gevolg van verschuivingen van areaal van Frankrijk naar België door een toegenomen gecontracteerde oppervlakte in België. Het areaal bonen steeg met 4 procent, terwijl de oppervlakte prei gelijk bleef.

De opbrengsten zijn sterk wisselend al naargelang van de teelt. Voor erwten en bonen vond de uitzaai plaats in wisselende omstandigheden. Sommige percelen werden in goede omstandigheden ingezaaid, maar kregen echter tijdens de groei nauwelijks neerslag. De opbrengsten voor erwten en bonen zullen naar schatting respectievelijk 12 en 10 procent lager uitvallen tegenover 2019.

Ook voorjaarspinazie en bloemkolen 1ste vrucht hadden te lijden onder de voorjaarsdroogte. De opbrengsten van deze teelten liggen naar schatting 5 à 6 procent lager dan in 2019. Voor de latere teelten zullen de opbrengsten sterk wisselend zijn al naargelang van de regio. Op sommige plaatsen viel de nodige neerslag, terwijl op andere plaatsen de droogte bleef aanhouden.

Voor nagenoeg alle producten bleven de contractprijzen gelijk. Enkel voor spruiten en bloemkolen 1ste vrucht stegen de prijzen telkens met 3 procent. Voor bloemkolen 2de vrucht (2/3de van het areaal) bleven de prijzen weliswaar onveranderd. De contractprijzen liggen zodoende gemiddeld op hetzelfde niveau als in 2019.

Een verdere stijging van de contractprijzen is absoluut noodzakelijk omwille van de toenemende kosten door extremer wordende weersomstandigheden (zoals droogte) waardoor beregening moet ingezet worden en omwille van de verder oplopende kosten voor zaaizaad, plantmateriaal en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien is het vinden van en werken met goed personeel een grote uitdaging. Globaal zal de omzet van industriegroenten in 2020 naar schatting 3 procent stijgen ten opzichte van 2019.

0

omzetstijging industriegroenten

Rentabiliteitsbarometer openluchtgroenten (versmarkt) in 2de en 3de kwartaal 2020 boven vijfjarig gemiddelde door recente prijsstijgingen voor bloemkool en courgettes

Sedert 2018 berekent Boerenbond een rentabiliteitsbarometer voor openluchtgroenten die via de veilingen gecommercialiseerd worden. Deze barometer wordt becijferd voor een korf van producten, met name prei, bloemkool, rode en witte kool, savooikool en courgettes. Er wordt op basis van de veilingaanvoeren en gemiddelde maand- en kwartaalprijzen voor deze groenten een omzet op Vlaams niveau berekend. De directe kosten voor de beschouwde groenten zijn afkomstig van de Boerenbond Focus boekhoudingen.

Omwille van de grote prijsvolatiliteit voor verse groenten, vertoont de rentabiliteitsbarometer grote schommelingen.

Vanaf midden 2018 steeg de rentabiliteitsbarometer (lagere opbrengsten en betere prijzen door de droogte). De stijging hield aan tot en met het eerste kwartaal van 2019. In het 3 de kwartaal van 2019 daalde de index net onder het gemiddelde van de periode 2015 t/m 2019. In het 4 de kwartaal van 2019 steeg de rentabiliteitsindex van openluchtgroenten fors, om vervolgens in het 1ste kwartaal van 2020 een terugval te ondergaan. De terugval in het 1ste kwartaal van 2020 was een gevolg van gevoelige prijsdalingen voor prei en rode en witte kool.

Vanaf het tweede kwartaal van 2020 bevindt de index zich opnieuw boven het meerjarig gemiddelde. De stijging in het tweede en in mindere mate in het 3de kwartaal van 2020 is voornamelijk een gevolg van het prijsherstel voor bloemkool en courgettes in die periodes.

Figuur 9: Rentabiliteitsbarometer voor openluchtgroenten (versmarkt) (referentieperiode 2015-2019 = 100)

Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten duikt in 2de en 3de kwartaal 2020 onder vijfjarig gemiddelde door slechtere prijzen voor tomaten en paprika

Deze barometer wordt naar analogie van de rentabiliteitsbarometer voor openluchtgroenten becijferd voor een korf van producten, namelijk tomaten, serresla, paprika en komkommer. Er wordt eveneens gewerkt op basis van de veilingaanvoeren en gemiddelde maand- en kwartaalprijzen voor deze groenten. De directe kosten voor deze groenten zijn afkomstig van de Boerenbond Focus boekhoudingen.

Na een stijging in het 3de kwartaal 2019, viel de rentabiliteitsindex in het 4de kwartaal van 2019 terug, om duidelijk te hernemen in het eerste kwartaal van 2020 dank zij behoorlijke prijsstijgingen voor tomaten en komkommers.

In het tweede kwartaal van 2020 kende de index een gevoelige terugval door een daling van de prijzen van de hoofproducten tomaten en paprika. Een gestegen aanbod in de voornaamste producerende landen vormt daarvoor de belangrijkste verklaring. In het 3de kwartaal van 2020 trad voornamelijk voor tomaten opnieuw een prijsherstel op, waardoor de rentabiliteitsbarometer opnieuw richting het vijfjarig gemiddelde bewoog.

Figuur 10: Rentabiliteitsbarometer voor glasgroenten (referentieperiode 2015-2019 = 100)

Rentabiliteitsbarometer voor witloof verbetert aanzienlijk in 2020

Ook voor witloof berekende Boerenbond een rentabiliteitsbarometer. In de afgelopen jaren kende de barometer een redelijk stabiel verloop, met waarden die in mindere of meerdere mate schommelden rond het gemiddelde van de periode 2015-2019. Vanaf het 1de kwartaal van 2020 verbeterde de rentabiliteitsbarometer aanzienlijk. Vooral in het 2de kwartaal van 2020 kende de index een ware boost. Deze wordt toegeschreven aan de lockdown die leidde tot een gevoelige stijging van de vraag door een toename van het thuisverbruik van witloof.

Figuur: Rentabiliteitsbarometer voor witloof (referentieperiode 2015-2019 = 100)


Meer info over de ramingen van de jaarresultaten vind je op de website van Boerenbond.

Bron: Boerenbond

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek