header.home link

Mengvoederindustrie lukt in halvering antibiocavoeders

21 februari 2018
Onderdeel van de ambitieuze doelstelling om het antibioticagebruik in de veehouderij te halveren tegen 2020, is de bijdrage die de mengvoederindustrie levert door de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders eveneens te halveren. Dat moest al tegen eind 2017 lukken, waarop de Belgian Feed Association (BFA) laat weten: “Objectief gehaald! De extra inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen want het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 53 procent ten opzichte van het referentiejaar 2011.”
Lees meer over:

Onderdeel van de ambitieuze doelstelling om het antibioticagebruik in de veehouderij te halveren tegen 2020, is de bijdrage die de mengvoederindustrie levert door de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders eveneens te halveren. Dat moest al tegen eind 2017 lukken, waarop de Belgian Feed Association (BFA) laat weten: “Objectief gehaald! De extra inspanningen hebben hun vruchten afgeworpen want het antibioticagebruik in gemedicineerde voeders is gedaald met maar liefst 53 procent ten opzichte van het referentiejaar 2011.”

Het antibioticagebruik in de veehouderij moet omlaag vanwege de problemen met resistente bacteriën, maar dat lukt de landbouworganisaties en hun leden onmogelijk op hun eentje. Ze staan er gelukkig niet alleen voor want alle stakeholders schaarden zich vier jaar geleden achter het kenniscentrum rond diergeneeskundig antibioticagebruik (AMCRA): dierenartsen, farmabedrijven, wetenschappers, overheid, enz. De leden van AMCRA stelden samen het Visieplan 2020 op. Dit plan omvat tien streefdoelen en actiepunten, waaronder de halvering van het antibioticumgebruik tegen 2020. Specifiek voor de met antibiotica gemedicineerde voeders werd die daling met 50 procent reeds vooropgesteld voor eind 2017.

Om daarin te slagen, werkte de sectorfederatie van de mengvoederindustrie (BFA) een stappenplan uit. Sinds 1 oktober 2015 aanvaarden de BFA-leden geen voorschriften meer voor de productie van met antibiotica gemedicineerde voeders voor vleesvarkens vanaf de leeftijd van 15 weken. Op voorschrift van de dierenarts worden alleen nog antibiotica toegevoegd aan biggenvoeders. Sinds 1 januari 2016 moet zo’n voorschrift geschreven worden door de bedrijfsbegeleidende dierenarts en op 1 oktober van dat jaar werden elektronische voorschriften de norm.

In eerste instantie jaarlijks en vervolgens elke zes maanden hield de Belgian Feed Association een enquête onder haar leden om de productie van gemedicineerde voeders in kaart te brengen. Met die gegevens gebeurde telkens een benchmark, zodat elke voederfabrikant wist waar hij voor stond. Die confrontatie met de cijfers heeft zijn vruchten afgeworpen want BFA communiceert nu dat de sector gelukt is in een reductie van 52,9 procent tussen 2011 en 2017. Er werden vorig jaar nog 71.322 ton met antibiotica gemedicineerde voeders voor varkens geproduceerd, tegenover 151.383 ton zes jaar eerder. Het totale tonnage gemedicineerde voeders zakte in diezelfde periode van 235.378 naar 167.027 ton. Voormengsels waaraan antibiotica toegevoegd worden, zijn in volume gedaald van 593.368 naar 228.050 kilo (-61,6%).

De mengvoederindustrie hecht ook belang aan de afname met 34 procent van het gebruik van zinkoxide in de korte periode tussen 2015 en 2017. Biggenvoeder dat (sterk) verrijkt is met zinkoxide vermijdt dat de biggen kort na het spenen kampen met diarree. Dit werkte zo goed dat het gebruik van colistine – een voor de volksgezondheid erg belangrijk antibioticum – met zo maar even 85 procent daalde. Er is ook een keerzijde. Via de mest van de dieren komt de aan het voeder toegevoegde zink in het milieu terecht, en er zijn aanwijzingen dat hoge doseringen zinkoxide voor een ongewenste selectie op MRSA-bacteriën kan zorgen. Meer duurzame alternatieven voor colistine komen daarom in de plaats: probiotica, voedergrondstoffen met antibiotische werking, enz.

Bij de Belgian Feed Association heerst grote tevredenheid over het bereiken van de doelstelling. “De voornaamste conclusie is dat de mengvoedersector, als eerste geconfronteerd met een reductiedoelstelling tegen eind 2017, de halvering van het antibioticagebruik in de mengvoeders heeft gerealiseerd. De officiële rapportering (BELVETSAC-rapport) zal dit ongetwijfeld bevestigen”, zegt Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA. “Dit geeft nu extra motivatie om vanaf 2018 de ingeslagen weg verder te bewandelen.”

De Belgische mengvoederindustrie zou graag zien dat het eigen stappenplan versterkt wordt met kwantitatieve doelstellingen voor de verschillende schakels van de productiekolom en deelsectoren van de veehouderij. “De confrontatie met cijfers werkt, en is veruit de meest efficiënte aanpak”, ervaart Dejaegher. “Hetzelfde zie je in de monitoring van het antibioticagebruik door AB Register. Verandering treedt pas op als veehouder en dierenarts de cijfers van het eigen verbruik en voorschrijfgedrag onder ogen krijgen. Blijven we werken met een generieke doelstelling van 50 procent minder antibiotica tegen 2020, dan dreigt iedereen naar elkaar te kijken om de kastanjes uit het vuur te halen. Onze leden willen in hun rol van adviesverstrekker meehelpen om iedereen te sensibiliseren en te motiveren om de doelstelling voor 2020 invulling te geven.”

Beeld: provincie West-Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek