header.home link

FAVV: "Belgische slachthuizen werken corona-proof"

24 juni 2020
Is het inderdaad puur toeval dat er in Belgische slachthuizen nog geen uitbraken zijn van het coronavirus, zoals in De Standaard wordt beweerd? Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, wijst op het draaiboek dat de federatie maakte voor zijn leden. “Wij merken dat dit nauwgezet wordt opgevolgd door de vleesbedrijven. Bij de start van de crisis zijn er een aantal meldingen geweest over lokale problemen, maar die waren snel opgelost”, klinkt het. Het FAVV bevestigt dit. “Op dit moment zijn er geen problemen in de Belgische slachthuizen”, aldus het agentschap.

Is het inderdaad puur toeval dat er in Belgische slachthuizen nog geen uitbraken zijn van het coronavirus, zoals in De Standaard wordt beweerd? Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, wijst op het draaiboek dat de federatie maakte voor zijn leden. “Wij merken dat dit nauwgezet wordt opgevolgd door de vleesbedrijven. Bij de start van de crisis zijn er een aantal meldingen geweest over lokale problemen, maar die waren snel opgelost”, klinkt het. Het FAVV bevestigt dit. “Op dit moment zijn er geen problemen in de Belgische slachthuizen”, aldus het agentschap.

In De Standaard getuigen vijf dierenartsen die als zelfstandigen in opdracht van het Voedselagentschap controles uitoefenen in Belgische slachthuizen en vleesverwerkende bedrijven. De getuigenissen zijn anoniem omdat het hen contractueel verboden is met de pers te praten. De krant vroeg hen in welke mate de Belgische vleessector kwetsbaar is voor corona-uitbraken zoals die zich onder meer in Duitsland voordoen. “Het beeld is erg gemengd. Sommige bedrijven mogen er prat op gaan dat ze er alles aan doen om het risico op uitbraken te beperken, andere bedrijven lijken wel kwetsbaar”, luidt de conclusie.

Een dierenarts die controles uitoefent in een kippenslachthuis trekt aan de alarmbel. Volgens hem werkt het personeel veel te kort op elkaar en worden mondmaskers niet of verkeerd gedragen. Er is in zijn ogen weinig verschil met de werksituatie voor de coronacrisis. Een andere dierenarts ziet dan weer elke ochtend twee mensen aan de slachtlijn die mondmaskers uitdelen. “Iedereen draagt er ook handschoenen, in de eetzaal is plexiglas geplaatst en er zijn lijnen voorzien om mensen uit elkaar te houden”, getuigt hij.

Wie wel met naam en toenaam in de krant wil staan, is Chris Landuyt. Hij is bestuurslid van de beroepsvereniging van de dierenartsen. “Die migranten in Duitsland wonen opeengepakt in containers. Hier werken veel Noord-Fransen die ’s avonds naar huis gaan. Er zijn ook mensen van allochtone afkomst, maar zij wonen hier al jaren en hebben ervaring met de voedingssector en de hygiënemaatregelen. En ze worden beter betaald. Ik ken Belgische bedrijven waar nu veel meer auto’s op de parking staan omdat de mensen niet meer met vijf in een auto komen, maar alleen.”

Volgens Landuyt was het voor dierenartsen meteen van bij het begin van de lockdown duidelijk dat slachthuizen potentiële broeihaarden zijn. “We hebben hierover onze bezorgdheid geuit bij het FAVV. De Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) heeft een draaiboek gemaakt om de veiligheid te garanderen. Het is dan natuurlijk aan de bedrijfsleiding om erop toe te zien dat de maatregelen worden uitgevoerd. Mijn ervaring is dat in het algemeen de regels van afstand, handhygiëne en mondmaskers zo goed mogelijk worden opgevolgd”, beweert Chris Landuyt.

Het Voedselagentschap heeft naar eigen zeggen geen meldingen gekregen dat de algemene regels in de slachthuizen niet nageleefd worden. “We hebben dat in het begin wel gedaan”, getuigt een dierenarts anoniem, “maar bij mijn weten heeft het FAVV de mail niet opgevolgd.” Volgens De Standaard zijn er ook dierenartsen die geen mails durven te sturen. “De hoofddierenarts drukte ons op het hart om dat niet te doen. Dan trek je alleen maar de aandacht”, luidt het.

Michael Gore van FEBEV kan die laatste opmerkingen van de dierenartsen niet plaatsen. “Het is niet logisch dat dierenartsen geen mails durven te sturen. Zij werken in opdracht van het Voedselagentschap en worden ook door hen betaald, niet door de slachthuizen.”

Hij wijst erop dat zijn federatie, voor de lockdownmaatregelen al volledig van kracht waren, een crisisdraaiboek klaar had. In de beginfase zijn er wel een aantal meldingen geweest van problemen, maar die hebben we meteen aangepakt. Op basis van voortschrijdend inzicht en in nauw overleg met het FAVV hebben we ons draaiboek ook bijgestuurd”, aldus Gore.

Over het pluimveeslachthuis waar de coronamaatregelen volgens een anonieme getuigenis van een dierenarts niet zo nauw worden opgevolgd, kan hij als gedelegeerd bestuurder van FEBEV geen uitspraken doen. “De pluimveeslachthuizen hebben hun eigen federaties”, klinkt het.

De woorden van FEBEV worden bevestigd door het FAVV. Het agentschap stuurde een persbericht uit over de situatie in de Belgische slachthuizen na de massale corona-uitbraak waarmee de Duitse slachthuissector geconfronteerd wordt. Het FAVV bevestigt dat de slachthuisfederatie al van bij het begin van de coronamaatregelen een crisishandboek klaar had. Daarin staan de regels beschreven die door de slachthuizen dienen gehandhaafd te worden. Het overlegt met medewerkers van het Voedselagentschap en de dierenartsen is ook in het draaiboek opgenomen.

Het Voedselagentschap legt ook uit dat zijn taak erin bestaat in de slachthuizen toe te zien op een correct en hygiënisch verloop van de slachtingen. “De algemene regel is dat de FAVV-medewerkers maatregelen kunnen eisen indien een slachthuis te weinig medewerkers inzet in de slachtactiviteiten of wanneer het slachtproces fout loopt”, klinkt het.

Het Voedselagentschap zegt extra aandacht te besteden aan het naleven van de coronamaatregelen in de slachthuizen. “Onze dierenartsen belast met opdracht in de slachthuizen voeren daar controle op uit. Zij hebben daarover, zowel rechtstreeks als via de dierenartsenfederaties, communicatie ontvangen. Wanneer zij ter plaatse problemen vaststellen, dienen zij de lokale controle-eenheden daarvan op de hoogte te brengen”, aldus het FAVV.

“Bij de opstart van de coronamaatregelen werden er een aantal problemen vastgesteld, maar op dat moment ook opgelost. Daarop hebben de dierenartsen in de slachthuizen geen officiële meldingen gedaan dat de regels rond social distancing niet werden nageleefd”, luidt het. Het Voedselagentschap benadrukt ook dat het tijdens de inspecties door eigen medewerkers extra aandacht besteedt aan het naleven van de hygiënemaatregelen en de coronamaatregelen.

Tot slot wijst het FAVV erop dat de omstandigheden in de Belgische slachthuizen niet te vergelijken met Duitsland. Volgens het voedselagentschap situeert het huidige probleem in slachthuizen in het buitenland zich niet zozeer in de bedrijven zelf, maar in de manier waarop de transport- en leefomstandigheden, zoals huisvesting, is georganiseerd. “FEBEV heeft goede afspraken gemaakt om ook die aspecten te organiseren”, aldus het FAVV. De controle hierop valt niet onder de bevoegdheden van het FAVV.

Bron: De Standaard/eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek