header.home link

“Veerkracht landbouwers staat op springen”

20 november 2020

Ondanks de status als vitale sector hakt de coronacrisis stevig in op de inkomsten op land- en tuinbouwbedrijven. “De toestand is zo ernstig geworden dat zelfs de sterkste schouders gebukt gaan onder de toestand en er ook emotioneel dreigen onderdoor te gaan”, klinkt het bij het Algemeen Boerensyndicaat. Ook Boerenbond trekt aan de alarmbel. “We roepen Vlaams minister van Landbouw Crevits en federaal minister van Landbouw Clarinval op om steunmaatregelen uit te werken die de specifieke situatie van de land- en tuinbouwsector mee in rekening nemen.”

Lees meer over:

Na een eerste prijsdaling tijdens de eerste golf in het voorjaar, kampen nu vooral de dierlijke productiesectoren (varkens, pluimvee en melkvee) met een tweede prijsdaling naar aanleiding van de tweede golf dit najaar. “En dat zonder dat de prijzen zich doorheen de zomer noemenswaardig hebben hersteld”, reageert Boerenbond. “De combinatie van een groot aandeel vaste kosten en een lange en continue productiecyclus die niet zomaar stilgezet of bijgestuurd kan worden vreet de marges diep in het rood.”

Landbouwspecifieke maatregelen

“De eerste en voorlopig enige Covid-19 tussenkomst voor de land- en tuinbouwsector door Vlaanderen ligt alweer een heel tijd achter ons”, zegt Hendrik Vandamme, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat. “En die beperkte zich tot de sierteelt- en de aardappelsector ten belope van 35 miljoen. Geen enkele andere structurele tussenkomst bleek en blijkt vandaag te overleven op de onderhandelingstafel, voor zover die er al op komen.”

We vragen aan Vlaanderen om tijdelijk een aantal kosten over te nemen

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Volgens Boerenbond is het tijd voor landbouwspecifieke steunmaatregelen. “We vragen dat Vlaanderen steunmaatregelen uitwerkt die de liquiditeit op onze veeteeltbedrijven helpt te ondersteunen”, aldus Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond. “Dit kan bijvoorbeeld gaan over het tijdelijk overnemen van een aantal kosten door Vlaanderen. We denken dan bijvoorbeeld aan de VLAM-bijdrage in de dierlijke productiesectoren, kosten verbonden aan de aansluiting bij het AB-register en generieke kwaliteitssystemen.”

Boerenbond vraagt daarnaast een specifieke ondersteuning voor land- en tuinbouwbedrijven die noemenswaardige omzet richting horeca kunnen aantonen. “Het gaat veelal om weliswaar kleinere hoeveelheden, maar wel hoogwaardige producten die geproduceerd worden naast de basisproductie die breder afzet vindt”, klinkt het.

Op federaal niveau ziet Boerenbond de mogelijkheid om FAVV-heffing vrij te stellen en de varkens-, melkvee- en pluimveesector te erkennen als ‘sector in crisis’. “Daardoor kunnen veehouders vrijstelling verkrijgen van socialezekerheidsbijdragen als zelfstandige zonder omstandige individuele aanvraag.”

Een platform om snel geholpen te worden bij psychische problemen zou wel eens te laat kunnen komen voor veel mensen

Hendrik Vandamme - Voorzitter ABS

Mentale veerkracht

De impact van de coronacrisis laat zich niet alleen financieel voelen, ook de mentale veerkracht van de land- en tuinbouwers krijgt klappen. “De mooie beloftes die op de Ronde Tafel ‘welbevinden in de land- en tuinbouw’ gedaan werden rond het uitbouwen van een platform waar je als land- en tuinbouwer snel aan je trekken moet kunnen komen bij psychische problemen zou wel eens te laat kunnen komen voor veel mensen”, reageert het Algemeen Boerensyndicaat.

“Wij verwezen op de ronde tafel reeds naar de bestaande kanalen via Boeren op een Kruispunt en herhalen ons pleidooi voor het oppikken van eerdere bevindingen uit het project Zot van (‘t) boeren”, zegt Hendrik Vandamme. “Zou er sneller kunnen geschakeld worden en maximaal gebruikt gemaakt worden bestaande structuren? Wat ons betreft kunnen die zelfs versterkt worden.”

Herstelkracht

De impact van de terugvallende vraag laat zich voor sommige sectoren en land- en tuinbouwers later voelen, gelinkt aan hun productiecyclus en/of contractuele afspraken. “Daarom dringen we aan op een verlenging van de carry back covid-19 regeling voor het jaar 2021”, aldus Boerenbond. “De beschikbaarheid van achterwaartse verliesverrekening in aanslagjaar 2021 kan voor deze bedrijven nog betekenisvol zijn.”

“Om de herstelkracht verder te ondersteunen vragen we ook om het principe en het toepassingsgebied van de recent aangenomen wederopbouwreserve voor vennootschappen uit te breiden naar landbouwvennootschappen, erkende landbouwondernemingen en zelfstandigen, ook zonder externe personeelsinzet en een permanente uitgebreide carry-backregeling voor de land- en tuinbouwsector”, aldus Sonja De Becker.

Continuïteit

Om de continuïteit te verzekeren is de beschikbaarheid van voldoende arbeidskrachten doorheen de keten en het kunnen opvangen van piekarbeid essentieel. “We dringen er daarom bij eerste minister De Croo op aan om de bij de eerste golf zeer waardevol gebleken business continuity group agrovoeding dringend te heractiveren”, klinkt het bij Boerenbond. “Zo kan de situatie van zeer nabij opgevolgd worden en kan proactief opgetreden worden om de continuïteit van ophaling en verwerking steeds te garanderen.”

Als vitale sector die noodgedwongen omzet blijft draaien vallen we tussen wal en schip bij de Vlaamse en federale corona steunmaatregelen

Sonja De Becker - Voorzitter Boerenbond

Ten slotte rekenen de landbouworganisaties er ook op Europees vlak verantwoordelijkheden worden genomen. “De informele Europese Landbouwraad van 16 november bracht opnieuw geen soelaas voor de verschillende land- en tuinbouwsectoren die zwaar lijden onder de gevolgen van de Covid-19 pandemie”, verzucht Hendrik Vandamme. “Voor de varkenssector komt daar bovenop nog de steeds groter wordende marktverzadiging door de verder uitdijende Afrikaanse Varkenspest in Duitsland, met een ongeziene marktverstoring tot gevolg.”

“Als vitale sector die noodgedwongen omzet blijft draaien valt de land- en tuinbouwsector tussen wal en schip bij de Vlaamse en federale corona steunmaatregelen”, reageert Sonja De Becker. “Landbouwspecifieke steunmaatregelen zijn dus noodzakelijk met aandacht voor liquiditeit, herstelkracht en continuïteit.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek